тендерные
закупки
главная > тендерные закупки > Тендер по приобретению устройств для снятие статистического напряжения
Тендер по приобретению устройств для снятие статистического напряжения
Прочие ТМЦ
Головной офис
Приём заявок окончен: 11 April 2023

Қайырлы күн!

      Статикалық кернеуді жоюға арналған құрылғыларды сатып алу бойынша тендер туралы хабарландыру

         «Sinooil» ЖШС (жекеменшігі шектеулі серіктестігі) Сіздерді  осы тендерде Жеткізушіні анықтауға қатысуға және конверттеріңізді ұсынуға шақырады:

1. Статикалық кернеуді жоюға арналған құрылғылардың негізгі техникалық сипаттамалары қосымшада келтірілген.

2.Коммерциялық және техникалық ұсыныстарды заңды тұлғаның мөрі басылған жеке конверттерде ұсыну қажет.

2.1. Коммерциялық ұсыныс мыналарды қамтуы керек:

 • Өнім атауы мен бренді;
 • Төлем нысаны мен сатысы, ҚҚС қосқандағы сомасы;
 •  Кепілдік мерзімі;
 •  Жеткізілім мерзімі;
 •  Коммерциялық ұсыныста құнын теңгемен көрсету;
 •  Коммерциялық ұсыныста қүрір көрсетіңіз;
 •  Және басқа да осы тендерге байланысты коммерциялық ақпарат беруіңізге болады.
 • Тауарды жеткізу орны:
Алматы қаласы, Талант көшесі, 38 мекен жайындағы жанармай базасы.
 

Алдын ала төлем көрсетілген жағдайда, қаржылық көрсеткіштермен келесі құжаттарды ұсыну қажет:

 • Компанияның соңғы екі күнтізбелік жылдағы балансы;
 • Соңғы екі күнтізбелік жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
 • Соңғы екі күнтізбелік жылдағы пайда мен залал туралы есеп;

2.2 Құқықтық және техникалық құжаттарды қамтамасыз ету:

1) Заңды құжаттар:

 • Жарғының көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
 • Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
 • ҚҚС төлеуші ​​ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) (заңды тұлғаның мөрі басылған);
 • Тендерлік тапсырманы орындау үшін қажетті лицензиялардың (куәлік, рұқсат және т.б.) көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі бар);
 • Егер сатып алынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер лицензияланбаған болса, онда әлеуетті өнім беруші жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесі көрсетілген заңды тұлға жарғысынан үзінді көшірме немесе сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірмені ұсыну қажет. мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аударылған нотариус
 

 (Қазақстан Республикасының резидент еместер үшін);

 
 • Директорды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі (заңды тұлғаның мөрі басылған);
2) Компанияның тұсаукесері (Компания туралы қысқаша ақпарат 2-3 парақта).

3) Ұсынылатын жабдықтың техникалық сипаттамалары (фотосуреттермен, нұсқаулықтармен және т.б.)

3. Коммерциялық ұсынысты ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылдың cәуір айының 11 жұлдызы сағат 11-00ге  (2023ж.04.11. 11-00) дейін.

        

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

Техникалық және коммерциялық ұсыныстар ЖАБЫҚ КОНВЕРТТЕ қабылданады!

1.Конверттің алдыңғы жағында мыналар көрсетіледі:

 
 • Тендер атауы көрсетілген коммерциялық-техникалық ұсыныс;
 • Ұсыныс күні көрсетілген компанияның атауы мен мекенжайы;
  • Конверттің алдыңғы жағына фирманың атауының үстіне мөртаңбаңызды басасыз;
  • Конверттің артқы жағының әр бұрышына 1 (бір-бірден)және желімдеу қиылысында (барлығы 4) мөр басыңыз.
 
 
  
 

2. Конвертті мына мекенжайға жіберіңіз:

  
 • Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Мұратбаева, 147, 208 кабинет.
 • Байланыстағы тұлға: Бөлім бастығы Есімбекова Алма, тел: 8777 7880785,
  

Электрондық поштасы: almagul@sinooil.kz

 

Добрый день!

Объявление о тендере по приобретению устройств для снятие статистического напряжения

ТОО «SINOOIL» Предлагаем Вам принять участие в тендере по определению поставщика и предоставить Ваши конверты.

 1. 1.      Технические характеристики и количество устройств для снятие статистического напряжения во вложении.

     2. Необходимо предоставить коммерческое и техническое предложения в отдельных конвертах с   оттиском печати юридческого лица

2.1.В коммерческом предложении необходимо указать:

 
 • Наименование товаров и марку;
 • Форма и этапность оплаты, сумма с НДС;
 • Гарантийный срок;
  • Срок поставки;
  • Стоимость в коммерческом предложении указать в тенге;
  • Указать дату коммерческого предложения;
  • И другие связанные коммерческие информации.
  • Ø Место поставки Товара – г. Алматы ул. Талант 38
   • При условии предоплаты необходимо предоставить следующие Документы с финансовыми показателями:
    • Бухгалтерский баланс компании за последние два календарных года;
    • Отчет о движении денежных средств за последние два календарных года;
    • Отчет о прибылях и убытках за последние два календарных года;
   
  
  
  
  

2.2.Предоставить юридические и  технические документы:

 

1)      Юридические документов:

 
 • Копия устава (с оттиском печати юр. лица);
  • Копия свидетельства/справка о государственной регистрации (с оттиском печати юр. лица);
  •       Копия свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС (при наличии) (с оттиском печати юр. лица);
  • Копия лицензий (аттестата, допуска и т.п.), необходимых для выполнения тендерного задания (с оттиском печати юр. лица);
  • В случае, если закупаемые работы, услуги, не лицензируемые, то необходимо представить копию выписки из устава юридического лица, с перечнем видов деятельности, выполняемых потенциальным поставщиком или нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки
  • Легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан)
  •    Копия приказ о назначение Директора (с оттиском печати юр. лица);
 

 

2) Презентация компании (Краткое информация о компании на 2-3 листах).

   

3) Технические характеристики предлагаемого оборудования (с фотографиями, паспортами, инструкциями и т.д.)

3.Срок предоставления коммерческого предложения до  11-00 часов 11.04.2023 г.

Внимание!!! Техническое обоснование и коммерческое предложение принимаются в ЗАКРЫТОМ КОНВЕРТЕ.

 • Коммерческое и техническое предложение с названием тендера;
 • Название и адрес компании с датой коммерческого предложения;
 • С лицевой стороны конверта на месте с названием компании поставить печать;
 • С задней стороны на каждом углу конверта поставить по 1 (одной) печати, в местах пересечения склейки (всего 4 печати)
 • Конверт отправить по адресу:
  

  Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, д.147, кабинет 208.

 • Контактное лицо: Начальник отдела Есимбекова Алма, тел: 8777 7880785, эл. почта: almagul@sinooil.kz
Прикреплённые файлы:
Приём заявок окончен: 11 April 2023
Дата публикации: 27 March 2023
другие объявления
Тендер по приобретению радиостанции взрывозащищенного исполнения.
Категория: Прочие ТМЦ
Головной офис
до 19 June 2023
Тендер о выборе компании по инкассации в сети АЗС Sinooil
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 15 June 2023
Тендер на услуги по закупу и монтажу рекламно-облицовочной продукции
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 16 June 2023
Тендере по разработке паспортов опасных отходов для 40 АЗС.
Категория: Прочие услуги
Головной офис
до 11 June 2023
Наименование работ по холодильному оборудованию.
Категория: Прочие услуги
Шымкент
до 13 June 2023
Тендер на услуги Технического надзора на Реконструкцию действующей АЗС №4 в г. Кызылорда, п.Белколь.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023
Тендер на услуги Авторского надзора на Реконструкцию действующей АЗС №4 в г. Кызылорда.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023
Реконструкция действующей АЗС №4 в г. Кызылорда, п.Белколь.
Категория: Ремонтно-строительные услуги
Головной офис
до 14 June 2023